شرح وظايف ادارات کل  شيلات در استان هاي غير ساحلي


1 هدايت , هماهنگي واجراي کليه پروژه ها ,طرح ها وبرنامه هاي مصوب پيرامون فعاليت هاي آبزي پروري در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده ستاد وتهيه گزارش هاي لازم.

2- برنامه ريزي , هدايت واجراي کليه فعاليت هاي آموزشي و  ترويج روش هاي نوين تکثير و  پرورش به منظور افزايش راندمان توليد و  نيل به اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اي شيلات استان از طريق واحدهاي آموزش و  ترويج  استاني ونظارت بر انجام برنامه اي مذکور وارائه گزارش هاي تحليلي از اثرات مثبت اين فعاليت ها به سازمان شيلات .

3 ايجا هماهنگي با بخش هاي اقتصادي ذي ربط در ارتباط با تامين اراضي آب , برق , تسهيلات مالي وساير امکانات وتجهيزات مورد نياز زير بخش هاي توليدي بر اساس طرح هاي توسعه اي مصوب ازطريق همکاري في مابين واحدهاي برنامه ريزي ونظارت توليدي تعريف شده در معاونت آبزي پرروي وبرنامه ريزي وبودجه ومديريت منابع استان وستاد سازمان شيلات ايرنا با حفظ رعايت کليه قوانين مربوطه .

4- شناسايي آبزيان ومحصولات مرتبط شيلاتي صادر و وارد شده به کشور با همکاري گمرکات رسمي مستقر در استان  

5- برنامه ريزي توليد با روش هاي موجود وفناوري هاي نوين پرورش ( مانند پرورش ماهي در قفس )در منابع آبي مستعد پرورش آبزيان ونظارت بر آن ,تنظيم وپيشنهاد پروژ ه ها , طرح وبرنامه هاي توسعه اي تکثير وپرورش آبزيان منطبق بر تکاليف واهداف برنامه اي سازمان شيلات ايران از طريق هماهنگي لازم با دستگاههاي ذيصلاح استان .

       6- همکاري با سازمان هاي مرتبط غير دولتي عام از جمله سازمان نظام مهندسي کشاورزي بر اساس ضوابط وقوانين مصوب ونظار تبر عملکرد آنها وارائه گزارش دوره اي به سازمان شيلات ايران .

7- صدور موافقتنامه هاي اصولي تکثير و پرورش آبزيان به بخش هاي اقتصادي در چارچوب مصوب وايين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده , نظارت بر  رعايت استانداردهاي کنترل کيفي در کليه مراحل فرايند توليد اعم از حمل و نقل و عمل آوري  فرآور ده هاي شيلاتي وارائه گزارش تحليلي از فعاليت هاي مزبور .

8 پيگيري امور مربوط به اعتبارات وتسهيلات مورد نياز از منابع اعتباري ذي ربط وهمکاري در تخصيص اصولي اعتبارات مصوب , پايش مستمر منابع آبي تحت حاکميت به منظور بررسي خسارت هاي احتمالي وارده به منابع ابزي وپيگيري حقوقي مربوطه از طريق مراجع قانوني ازطريق همکاري واحدهاي حفظ وبهسازي وامور حقوقي استان وحسب ضرورت واحد هاي متناظر ستادي .

9- برنامه ريزي نظارت وهدايت کليه فعاليت  هاي عمل آوري  وتوليد فرآورد هاي شيلاتي بر اساس استاندارد هاي مصوب ودستور العمل هاي ابلاغ شده از سوي سازمان وارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت فعاليت هاي مزبور

10 همکگاري با دانشگاهها ومراکز اموزش عالي با هماهنگي وبرنامه ريزي ابلغي واحد مرتبط با دانشگاهها در سازمان

11- نظارت برنامه ريزي ئوهدايت بر نحوه صيد  نگه داري وتوزيع آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي بر اساس استانداردهاي مصوب ودستورالعمل هاي ابلاغ شد ه از سوي سازمان .

12 نظارت بر رعايت استنادارد هاي کنترل کيفيدر کليه مراحل فرآيند توليد اعم از حمل و نقل و عمل آوري فر آورده هاي شيلاتي وارائه گزارش تحليلي از فعاليت هاي مزبور .

13 پيگيري امور مربوط به تامين اعتبارات وتسهيلات بانکي مورد نياز از منابع اعتباري ذي ربط وهمکاري در تخصيص اصولي اعتبارات مصوب .

14 تهيه وتنظيم نظارتبر اجراء طرح ها وبرنامه هاي مصوب وارزيابي عملکرد برنامه هاوارائه گزارشات تحليلي از نحوه اجراي آنها وپيشنهاد پروژ ه ها و طرح هاي عمراني و فني مورد نياز به منظور نيل به اهداف توسعه سازمان شيلات ايران .

15 تهيه وتنظيم و پيشنهاد به موقع بودجه هاي جاري وعمراني شيلات استان بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده .

16 گردآوي آمار واطلاعات وگزارشات تخصصي در زمينه  فعاليت هاي شيلاتي استان بر اساس دستور العمل هاي ابلاغ شده .

17- طرح و پيگيري دعاوي مربوط به شيلات استان ذر مراجع حقوقي استان وارائه گزارشات لازم از استيفاي حقوق شيلات در چارچوب دستور العمل هاي ابلاغ شده و انجام ساير فعاليت هاي حقوقي مربوط  .

18 انجام کليه فعاليت هاي مربوط به امور مالي در چارچوب اختيارات تفويض شده ومقررات مربوطه .

19 پيگيري وانجام مباحث مربوط به تحول اداري بر اساس دستورالعمل هاي صادره .

20 انجام کليه فعاليت هاي اداري خدماتي وتدارکاتي بر اساس قوانين ومقررات مربوطه .

21 انجام ساير امور مربوط که حسب مورد ارجاع مي شود .

فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
No records to display.